හිතාගන්න පුළුවන්ද මේ වර්ණ ජායා රූ 1942 දී ගත්තුවා - Rare Color Photographs of Women at Work 1942


             
Loading...